III. Třída Kočiček

Třída Kočiček
Prostřední třída děti od 4 do 5 let 
 Učitelky: Markéta Czapáková
                   Aneta Vaškůjová
 
 
Uspořádání ze střední  třídy- Kočičky
 
6:30 - 9:30 hod
 • otevření MŠ
 • spontánní hry a činnosti dětí
 • rozvíjení podnětů nabídnutých učitelkou
 • přivítání dne, komunitní kruh, pohybová aktivita (zdravotní cviky, motivovaná cvičení, pohybová hra)
 • hlavní program, činnosti (řízená a spontánní) zaměřené na rozvoj dítěte v oblasti:
 • poznávací,komunikativní, smyslové, estetické, ve skupinkách i individuálně
 • hygiena, svačina
9:30 - 11:15 hod
 • příprava na pobyt venku, vycházka (řízená i volná)
11:15 - 14:05 hod
 • oběd, hygiena
 • polední odpočinek, četba na pokračování, poslech CD, pohádky na DVD)
14:05 - 16:00 hod
 • hygiena, svačina
 • individuální řízená činnost, spontánní aktivity dětí
 • kontakt s rodiči
 • uzavření MŠ

Do 6:55 se schází všechny děti ve třídě Pejsků, pak děti ze třídy Kočiček odcházejí do své třídy.

Odpoledne po vyspání a svačině děti  ze třídy Kočiček zůstavají ve své třídě a pak v 15:30 hod, opět přichází do třídy Pejsků, kde si je rodiče vyzvednou a odvádějí domů.

Od 15:30 hod bude tedy fungovat jen jedna třída a to třída Pejsků.

Denní řád je dostatečně pružný a umožňuje reagovat na individuální možnosti dětí, na jejich aktuální potřeby.

Vytváříme dětem podmínky pro individuální, skupinové i frontální činnosti. Veškeré aktivity jsou organizovány tak, aby byly děti podněcovány k vlastní aktivitě.