1. ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

 2. Správní orgán (škola)

 3. Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace

 4. Březolupy 134,687 13

 5. Mgr. Miroslava Chlachulová, ředitelka školy

 6. Žadatel (zákonný zástupce dítěte)

 1. Jméno a příjmení, datum narození:……………………………………………………………………

 2. Místo trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………..

 3. Jiná adresa pro doručování1):…………………………………………………………………………..

 4. Další kontaktní údaje (e-mail, telefon - nepovinné údaje2): …………………………………………..

 5. Účastník řízení (dítě)

 6. Jméno a příjmení dítěte, datum narození: ……………………………………………………………

 7. Trvalé bydliště: ……………………………………………………………………………………….

 8. Doplňující informace k žádosti (pokud jsou uvedeny v kritériích školy, jsou potřebné k posouzení):

 9. …………………………………………………………………………………………………………

 10. Žádám o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Základní školy a Mateřské školy Březolupy, okres Uherské Hradiště, příspěvkové organizace,

 11. od: …………………...………………...

 12. Základní škola a Mateřská škola Březolupy, okres Uherské Hradiště , příspěvková organizace

 13. Březolupy 134, 687 13 je správcem osobních údajů. Informace o zpracování svých osobních údajů naleznete na www.zs.brezolupy.cz - Dokumenty

 14. Se všemi podmínkami přijetí do mateřské školy jsem byl/a seznámen/a. Prohlašuji, že údaje, které jsem uvedl/a v žádosti, jsou pravdivé.

 15. V ………………………….. dne ……………………………………………...

 16. Podpis zákonného zástupce3 ………………………………………………….

 1. POTVRZENÍ O ŘÁDNÉM OČKOVÁNÍ DÍTĚTE

 2. podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

 3. (v případě povinného předškolního vzdělávání NEVYPLŇUJTE!)

 4. …………………………………………. ……………………………………………..

 5. Jméno a příjmení dítěte Datum narození

 6. Dítě

 7. ☐ JE řádně očkované,

 8. ☐ není řádně očkováné, ale je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci,

 9. ☐ NENÍ řádně očkováné z jiných důvodů, a tudíž nesplňuje § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

 10. V………………………………………dne ……………………………………………….

 11. Razítko a podpis lékaře

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Březolupy, stanovila následující kritéria, podle nich

bude postupovat při rozhodování na základě ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004

Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole takto:

Podmínky pro přijímání k předškolnímu vzdělávání:

Zápis dětí do mateřské školy proběhne ve dnech 6. 5. – 11. 5. 2021 – v této době bude MŠ přijímat

dokumenty potřebné k přijímacímu řízení.

Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla pro děti ve věku od 3 do 6 let, nejdříve však pro děti

od 2 let (tj. narozené do 31. 8. 2019). Dítě narozené 1. 9. 2019 a později nesmí být při zápisu

přijato.

Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok. O přijetí dítěte mladšího 3 let rozhoduje

ředitel školy individuálně. Mladší dítě je možno přijmout pouze v případě volné kapacity a za

podmínky zajištění bezpečného provozu pro všechny děti (viz níže).

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené ust. § 50 zákona

č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění. Podle tohoto ustanovení může

předškolní zařízení přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním

(příp. má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou

kontraindikaci). Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, škola doklad o očkování

nepožaduje.

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na děti narozené od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 (tedy od

pětiletých až po děti s odkladem školní docházky včetně).

Povinnost předškolního vzdělávání a způsoby jejího plnění pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky (pětileté děti):

Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání v kalendářním

roce, ve kterém začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte, to je od počátku školního roku,

který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, a to v

rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Povinnost předškolního vzdělávání není dána

ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v

základních a středních školách; pro účely tohoto ustanovení se termín jarních prázdnin určuje podle

sídla mateřské školy v souladu s vyhláškou o organizaci školního roku. Právo dítěte vzdělávat se v

mateřské škole po celou dobu provozu, v němž je vzděláváno, není větou první a druhou dotčeno.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí: a) individuální vzdělávání

dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy, b) vzdělávání v

přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální podle § 47 a

48a, c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo

plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona. V souladu s ustanovením § 34 a

školského zákona je vždy přijat uchazeč rok před nástupem povinné školní docházky.

Pokud se zákonný zástupce rozhodne pro individuální povinné předškolní vzdělávání, oznámí tuto

skutečnost písemně řediteli školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku (tj. do 31. 5.

2021).

O přijetí dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami uvedeného v § 16 odst. 9 rozhoduje ředitel

školy na základě písemného vyjádření školského poradenského zařízení, popřípadě také

registrujícího lékaře (§ 34 odst. 6 školského zákona). Vzhledem k tomu, že je mateřská škola

povinna zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících

činnostech (§ 29 odst. 2 školského zákona), je nezbytné, aby rodiče (zákonní zástupci) uvedli ve

formuláři žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do kolonky „Jiné důležité údaje“

informace o všech skutečnostech, které by mohly mít negativní dopad na zajišťování bezpečnosti a

ochrany zdraví v průběhu docházky do mateřské školy, a to jak dítěte samotného, tak i ostatních

dětí. Aby mohla mateřská škola poskytnout dětem se speciálními vzdělávacími potřebami nárokové

podpůrné opatření, je nezbytné, aby zákonní zástupci sdělili při zápisu všechny skutečnosti, které

mohou takový nárok zakládat, a aby si sami aktivně zajistili vystavení doporučení u příslušného

školského poradenského zařízení. Pokud tak neučiní a zjistí se, že mateřská škola nemůže bez

přiznání podpůrného opatření v podobě asistenta pedagoga garantovat bezpečnost a ochranu

ostatních dětí i dítěte samotného, nebude dítě navštěvovat předškolní vzdělávání do doby, než

mateřská škola asistenta získá.

Předškolní vzdělávání spočívá především ve vzdělávací činnosti. Dítě přijaté k předškolnímu

vzdělávání musí tedy od počátku být připraveno plnit požadavky stanovené rámcovým

vzdělávacím programem a školním vzdělávacím programem mateřské školy (mělo by tedy

zvládnout základní společenské a osobní návyky – samostatně chodit, umět držet lžíci a jíst se lžící,

pít z hrnečku nebo sklenice, používat WC, nenosit pleny, umět se vysmrkat, umýt se, samostatně se

oblékat a obouvat, komunikovat s dospělou osobou).

Kritéria při přijímání k předškolnímu vzdělávání:

Podle následujících kritérií, bude ředitelka postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k

předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí o přijetí dítěte podaných

v době zápisu přesáhne počet volných míst v mateřské škole.

Kritéria při přijímání k předškolnímu vzdělávání:

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy děti, které

dosáhnou 6 let od 1. září do 31. srpna následujícího roku, nebo děti s odkladem

školní docházky (řádně doloženým Rozhodnutím ředitele ZŠ) s trvalým pobytem

v Březolupech a jejich spádové obci Šarovy.

2. Ostatní děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, tedy děti, které

dosáhnou 6 let od 1. září do 31. srpna následujícího roku, nebo děti s odkladem

školní docházky (řádně doloženým Rozhodnutím ředitele ZŠ) s trvalým pobytem

v Březolupech a jejich spádové obci Šarovy.

3. Děti s trvalým pobytem v Březolupech a jejich spádové obci Šarovy.

Dříve narozené děti mají přednost před dětmi narozenými později.

4. Ostatní děti. Dříve narozené děti mají přednost před dětmi narozenými později.

V Březolupech dne 1.2.2021 Mgr. Miroslava Chlachulová

ředitelka školy

1 Např. poštovní adresa, datová schránka.

2 Uveďte, pokud chcete být jejich prostřednictvím v případě potřeby kontaktováni.

3 Zákonné zástupce (dále jen rodiče) upozorňujeme, že na základě zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mají rodiče právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé. Rodiče jsou povinní si vzájemně sdělit vše podstatné, co se týká dítěte a jeho zájmů. Při právním jednání vůči dítěti, které není způsobilé ve věci samostatně právně jednat, postačí k jednání jen jeden z rodičů jako zákonný zástupce dítěte, který bude jednat s třetí stranou (školou). Jedná-li jeden z rodičů v záležitosti dítěte sám vůči třetí osobě (škole), tak ta je v dobré víře, má se za to, že jedná se souhlasem druhého rodiče.