Základní škola a Mateřská škola Březolupy,

okres Uherské Hradiště,

příspěvková organizace

Organizační řád školy

Školní řád mateřské školy

Číslo směrnice, číslo jednací:

/2022

/2022

Vypracoval:

Dagmar Zatloukalová, vedoucí učitelka MŠ

Schválil:

Mgr. Radmila Mikulincová, ředitelka školy

Směrnice nabývá účinnosti dne:

 1. 9. 2023

Určení směrnice:

obecná platnost

Závaznost: Školní řád je závazný pro všechny zaměstnance MŠ Březolupy,

zákonné zástupce dětí

Informace podána: Zákonným zástupcům dětí, kteří jsou se školním řádem prokazatelně seznámeni.

Školní řád je zveřejněn a zprístupněn ve společných prostorách MŠ(šatna) a na webových stránkách: www.msbrezolupy.cz

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Březolupy v souladu s § 30 odst. 3 Zákona č.561/2004

Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

(dále jen „Školský zákon“) vydává tento školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek uplatněných v Mateřské škole Březolupy.

Čl. I

PODROBNOSTI K VÝKONU PRÁV A POVINNOSTÍ DĚTÍ, ŽÁKŮ, STUDENTŮ

A JEJICH ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ VE ŠKOLE NEBO ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ

A PODROBNOSTI O PRAVIDLECH VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ

SE ZAMĚSTNANCI VE ŠKOLE NEBO ŠKOLSKÉM ZAŘÍZENÍ

 1. Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a školní vzdělávací program:

Mateřská škola v rámci předškolní výchovy vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

- podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku:

- podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,

- vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,

- podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,

- podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte

- napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,

- poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,

- vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

Školní vzdělávací program je vypracován v souladu s RVP PV, upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole. Školní vzdělávací programy jsou dále rozpracovány do třídních vzdělávacích programů.

Při plnění základních cílů vzdělání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 Školského zákona a řídí se platnou příslušnou školskou a pracovněprávní legislativou, zejména pak ustanoveními Školského zákona a ustanoveními vyhlášky č.14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „Vyhláška o MŠ“), v platném znění.

2. Práva a povinností účastníků předškolního vzdělávání, pravidla vzájemných vztahů

 

Práva zákonných zástupců dítěte

- na informace o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích, o průběhu a výsledcích jeho vzdělávání,

- podílet se na dění v mateřské škole, účastnit se různých programů, dle svého zájmu vstupovat do her svých dětí,

- vyžádat si konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou školy (po předchozí domluvě termínu),

- k vyzvedávání dítěte písemně pověřit jinou osobu (formuláře u učitelek nebo ředitelky školy); bez písemného pověření nevydají učitelky dítě nikomu jinému než jeho zákonnému zástupci,

- využít individuálně přizpůsobeného adaptačního režimu, který škola po dohodě s rodiči nabízí,

- vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dítěte,

- na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení.

Povinnosti zákonných zástupců dítěte

- přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání (PPV)od počátku školního roku, který

následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku dítěte

- zajistit , aby dítě řádně docházelo do MŠ, při příchodu bylo vhodně a čistě upraveno

- předat dítě osobně učitelce, která teprve potom za něj přebírá zodpovědnost,

- hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině a veškeré údaje o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na vzdělávání,

- ihned hlásit změny v údajích vedených ve školní matrice (změna zdravotní pojišťovny, telefonního čísla, trvalého pobytu, adresy pro doručování písemností …),

- oznámit předem známou nepřítomnost dítěte, není-li předem známá, omluvit dítě neprodleně telefonicky, písemně nebo osobně

- doložit důvody nepřítomnosti dítěte, pro které je vzdělávání povinné

- nahlásit příchod či odchod dítěte z mateřské školy v jinou než obvyklou dobu

- zajistit, aby dítě bylo učitelce předáno bez zjevných příznaků onemocnění, který neohrožuje zdraví ostatních dětí či učitelky (kapénková infekce, průjem, zvracení, pedikulóza, teplota…),

- bezodkladně převzít své dítě v případě, že jsou ze strany mateřské školy informováni o jeho zdravotních obtížích,

- na vyzvání ředitelky školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,

- dodržovat při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy a ostatními zákonnými zástupci pravidla slušnosti a vzájemné ohleduplnosti,

- zajistit účast individuálně vzdělávaného dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v termínech stanovených školním řádem

- v řádném termínu uhradit úplatu za předškolní vzdělávání (pokud ředitelka nerozhodla o osvobození či prominutí úplaty) a úplatu za školní stravování,

- seznámit se a dodržovat předpisy vydané ředitelkou školy, které se dotýkají zákonných zástupců a jejich dětí ( školní řád, bezpečnostní předpisy

Práva dětí :

- na poskytování vzdělávání a školských služeb podle školského zákona

- na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

- při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zajišťuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte a práva stanovená školským zákonem

- být respektován no jako jedinec s možností rozvoje, který si chce potvrzovat svoji identitu (právo vyrůst v zdravého tělesně i duševně, právo být veden k tomu, aby respektoval ostatní lidi bez ohledu na rasu, náboženství, apod., právo rozvíjet všechny své schopnosti a nadání, právo hrát si, právo na soukromí),

na emočně kladné prostředí,

- pokud je v třídě MŠ vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří ředitelka (ved.učitelka) podmínky odpovídající individuálním potřebám dítěte , vedoucí k jeho všestrannému vývoji

- další práva při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostaních článků tohoto školního řádu

 

Povinnosti dětí

- dodržovat společně vytvořená pravidla společného soužití ve třídě

- plnit pokyny pedagogických i správních zaměstnanců školy, vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem

- šetrně zacházet s majetkem a vybavením mateřské školy (neničit hračky, pomůcky…),

- dodržovat pravidla slušného chování (pozdravit, poděkovat…).

- dodržovat pravidla hygieny

- nahlásit učitelce nebo jinému zaměstnanci každý i drobný úraz, zranění, bodnutí hmyzem

- dítě musí být způsobilé k pobytu v kolektivu, přispívat svým chováním k příznivému a bezpečnému klimatu třídy. Opakované porušování je řešeno dle zákona 561/2004 ve smyslu paragrafu 35

- dítě nesmí poškozovat své zdraví ani zdraví ostatních dětí. Při nedodržování této zásady budou rodiče vyzváni k pohovoru a sjednání nápravy chování. Z jednání bude proveden písemný zápis

- nesmí do MŠ nosit věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu dětí. Nesmí také nosit cenné předměty, peníze apod.

Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole

- vzájemné vztahy mezi zaměstnanci školy a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity a důstojnosti,

- všichni zaměstnanci školy, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností,

- všichni zaměstnanci školy děti a jejich zákonní zástupci dbají o dodržování základních společenských pravidel a pravidel slušné a zdvořilé komunikace,

- zaměstnanec školy musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole,

- informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů,

- pedagogičtí pracovníci školy vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

Čl. II.

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK PRO PŘIJETÍ A UKONČENÍ VZDĚLÁVÁNÍ DÍTĚTE V MATEŘSKÉ ŠKOLY

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Zápis k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku se koná v období od 2. května do 16. května. Do mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu, nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Zápis je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let do konce srpna stávajícího roku, pokud ještě do mateřské školy nedocházejí. Pokud je pro dítě předškolní vzdělávání povinné, nepožaduje škola doklad o očkování. U dětí mladších 5 let škola vyžaduje v souladu s § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějším předpisů, doklad o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkování, nebo o tom, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 2. evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonnými zástupci

 3. Rodný list dítěte

 4. Přihlášku ke stravování

 5. potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (netýká se dětí s povinným předškolním vzděláváním)

Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v MŠ v délce nejvýše 3 měsíce.

Rozhodnutí ředitelky ZŠ a MŠ o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka ZŠ a MŠ Březolupy ve správním řízení rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

Ukončení předškolního vzdělávání

Ředitelka ZŠ a MŠ může po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání, jestliže: a) dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny, b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz mateřské školy, c) ukončení doporučí školské poradenské zařízení, d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v mateřské škole nebo úplatu za  školní stravování (§ 123) ve stanoveném termínu a nedohodne s ředitelem jiný termín úhrady. Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany. Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů, dále na jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, a na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Jazyková příprava dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka
Děti-cizinci a děti, které pocházejí z jiného jazykového a kulturního prostředí, potřebují
podporu učitele mateřské školy při osvojování českého jazyka. Pokud rodiče sami neovládají
český jazyk na úrovni rodilého mluvčího, nemohou své děti v poznávání českého jazyka přímo
podpořit a děti se ocitají ve znevýhodněné pozici. Je třeba věnovat zvýšenou pozornost tomu,
aby dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka začala být poskytována jazyková podpora
již od samotného nástupu do mateřské školy. Při práci s celou třídou je třeba mít na vědomí,
že se v ní nacházejí i děti, které se český jazyk učí jako druhý jazyk, uzpůsobit tomu didaktické
postupy a děti cíleně podporovat v osvojování českého jazyka.
Mateřské školy poskytují dětem s nedostatečnou znalostí českého jazyka jazykovou přípravu
pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání.
Zvláštní právní úprava platí pro mateřské školy, kde jsou alespoň 4 cizinci v povinném
předškolním vzdělávání v rámci jednoho místa poskytovaného vzdělávání (v případě lesní
mateřské školy v jednotlivém území, kde zejména probíhá pedagogických program a kde má
škola zázemí). V takovém případě zřídí ředitel mateřské školy skupinu nebo skupiny pro
bezplatnou jazykovou přípravu pro zajištění plynulého přechodu do základního vzdělávání
v souladu s vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Vzdělávání ve skupině pro jazykovou přípravu je rozděleno do dvou nebo více bloků v průběhu
týdne.
Ředitel mateřské školy může na základě posouzení potřebnosti jazykové podpory dítěte
zařadit do skupiny pro jazykovou přípravu rovněž jiné děti, než jsou cizinci v povinném
předškolním vzdělávání, pokud to není na újmu kvality jazykové přípravy.
Při přechodu na základní školu by děti s nedostatečnou znalostí českého jazyka měly mít
takové jazykové a sociokulturní kompetence v českém jazyce, které jim umožní se zapojit do
výuky a dosáhnout školního úspěchu.
Podpůrným materiálem při vzdělávání dětí s nedostatečnou znalostí českého jazyka je
Kurikulum češtiny jako druhého jazyka pro povinné předškolní vzdělávání, který lze využívat
při individualizované práci s dětmi s nedostatečnou znalostí českého jazyka již od nástupu do
mateřské školy.“.

Povinné předškolní vzdělávání

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech od 8:00 – 12:00 hodin. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Jiným způsobem plnění povinnosti předškolního vzdělávání se rozumí:

a) individuální vzdělávání dítěte, které se uskutečňuje bez pravidelné denní docházky dítěte do mateřské školy,

b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy a ve třídě přípravného stupně základní školy speciální,

c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky dle § 38a školského zákona.

Zákonný zástupce dítěte, které bude plnit povinnost předškolního vzdělávání způsobem podle písm. b) nebo c), je povinen oznámit tuto skutečnost ředitelce ZŠ a MŠ. Oznámení je povinen učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku, kterým začíná povinnost předškolního vzdělávání dítěte.

 

Individuální vzdělávání

Zákonný zástupce dítěte, pro které je předškolní vzdělávání povinné, - může pro dítě v odůvodněných případech zvolit, že bude individuálně vzděláváno. Má-li být dítě individuálně vzděláváno převážnou část školního roku, je zákonný zástupce dítěte povinen toto oznámení učinit nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku. V průběhu školního roku lze plnit povinnost individuálního předškolního vzdělávání nejdříve ode dne, kdy bylo oznámení o individuálním vzdělávání dítěte doručeno ředitelce mateřské školy, kam bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání musí obsahovat:

 • jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu dítěte,

 • uvedení období, ve kterém má být dítě individuálně vzděláváno,

 • důvody pro individuální vzdělávání.

Ředitelka školy doporučí zákonnému zástupci oblasti, ve kterých má být dítě vzděláváno (dle ŠVP PV), vytvoření portfolia dítěte za dobu, kdy se bude individuálně vzdělávat,

- úroveň osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech bude ověřena třetí pondělí v měsíci listopadu od 8:00 do 12:00 hodin, náhradní termín je stanoven na první pondělí v měsíci prosinci od 8:00 do 12:00 hodin v Základní škole a Mateřské škole Březolupy, příspěvková organizace,

- ověřování očekávaných výstupů bude probíhat formou rozhovoru s dítětem, formou didaktických her, pracovních listů a portfolia dítěte, o průběhu bude proveden zápis

- pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, ukončí ředitelka dítěti individuální vzdělávání; po ukončení individuálního vzdělávání nelze dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Přebírání/ předávání dětí

Zákonní zástupci v době od 6. 30 – 8. 00 hodin předávají dítě učitelkám mateřské školy, pokud se nedohodnou s třídními učitelkami jinak.

Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od učitelek mateřské školy v době od 11. 45 – 12. 15 hod a od 14. 15 – 16. 00 hod, nebo v individuálně dohodnuté době.

Zákonní zástupci dítěte mohou písemně zplnomocnit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole.

Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, učitelka setrvá s dítětem v mateřské škole:

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky,

 2. informuje telefonicky vedoucí učitelku školy a postupuje podle jejích pokynů,

 3. kontaktuje orgán péče o dítě a požádá o zajištění neodkladné péče o dítě ve smyslu zákona

č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění,

 1. případně se obrátí na Policii ČR.,

Opakované pozdní vyzvedávání je považováno za hrubé porušení školního řádu a je důvodem k vyloučení dítěte, které se nevzdělává povinně, z docházky MŠ

Pedagogický pracovník je oprávněn odmítnout vydat dítě zákonnému zástupci či jiné osobě při podezření, že dotyčná osoba je pod vlivem drog, omamných látek nebo jinak nezpůsobilá převzít dítě.

Stanovení podmínek pro úhradu úplat v Mateřské škole Březolupy.

 • Základní částka úplaty za děti, které v období od 1. 9. daného kalendářního roku do 31. 8. roku následujícího dovršily nejvýše 4 roky věku, je 300,- /třistakorun/ Kč měsíčně.

 • Základní částka úplaty za děti, které v období od 1. 9. daného kalendářního roku do 31. 8. roku následujícího dovršily nejvýše 5 let věku, je 300,- /třistakorun/ Kč měsíčně

 • Dětem v posledním ročníku MŠ – tj. děti, které do 31. srpna roku následujícího dovršily nejvýše 6 let věku dítěte, je předškolní vzdělávání poskytováno bezúplatně.

 • Zároveň je pro děti, které od počátku školního roku, kdy dítě dosáhne pátého roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je vzdělávání povinné. Bezplatné je i pro děti s OŠD.

 • Osvobozen od úplaty bude zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příplatek / dle § 20 až 22 zákona č. 117/1995 Sb. O státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, nebo fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a pobírá dávky pěstounské péče / dle § 36 až 43 téhož zákona a tuto

skutečnost prokáže ředitelce ZŠ a MŠ v určeném termínu.

 • V případě, že dítě nebude docházet do mateřské školy z důvodu onemocnění dobu delší než 12 pracovních dnů v kalendářním měsíci, uhradí příspěvek snížený o 50%.

 • V případě přerušení provozu MŠ o letních školních prázdninách se úplata poměrně sníží podle počtu dnů provozu  MŠ.

 • Úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne příslušného kalendářního měsíce. Příspěvek je příjmem Základní školy Březolupy.

Plátce musí mít zřízen svůj sporožirový účet, přes který se hradí výše uvedená částka nebo její část trvalým příkazem k úhradě přímo na účet Základní školy Březolupy. V závažných případech může zákonný zástupce dítěte dohodnout splatnost úplaty individuálně.

 • Strávníci – zajistí dostatek finančních prostředků před termínem, aby nedocházelo k neproplaceným inkasním platbám.

Čl. III

PROVOZ A VNITŘNÍ REŽIM MATEŘSKÉ ŠKOLY

Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole.

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem a určenou dobou pobytu pro děti

od 6.30 do 16.00 hodin.

V měsících červenci a srpnu může ředitelka ZŠ a MŠ po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit, nebo přerušit. Rozsah plánovaného omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy nejméně 2 měsíce předem, společně se zveřejněním výsledku projednání se zřizovatelem.

Provoz MŠ lze ze závažných technických či organizačních důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období. Informaci o omezení nebo přerušení zveřejní ředitelka MŠ a ZŠ na příslušném místě ve škole neprodlené poté , co se o omezení nebo přerušení rozhodne.

Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí.

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního rámcového programu probíhá v následujícím denním režimu:

6.30 - 8.00

Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí pedagogickým pracovnicí do třídy, volně spontánní zájmové aktivity

 

8.00 - 8.15

Osobní hygiena snídaně

 

8.15 - 8.45

Pohybová aktivita

 

8.45 - 9. 15

Činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především na hry a zájmovou činnost, práce s integrovanými dětmi

 

9.15 -11.15

Osobní hygiena, ovocná přesnídávka, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku, příp. náhradní činnost

 

11.15 -12.15

Oběd a osobní hygiena dětí

 

12.15 -14.00

Spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí, individuální práce s dětmi s nižší potřebou spánku

 

14.00 -14.30

Odpolední svačina, osobní hygiena

 

14.00 -16.00

Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovníky zaměřené především

na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného počasí mohou

probíhat na zahradě mateřské školy, doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

Časy jsou orientační, protože vycházíme z tempa dětí a aktuálního dění.

Pobyt venku je upraven ve vyhlášce 410/2005 Sb. Blíže v § 21ods.2: V zařízeních pro výchovu a vzdělávání a provozovnách pro výchovu a vzdělání pro děti předškolního věku je denní doba pobytu venku za příznivého počasí 2 hodiny dopoledne, odpoledne se řídí délkou pobytu dětí v zařízení. V zimním i  letním období lze dobu pobytu venku upravit s ohledem na venkovní teploty. Pobyt venku může být zkrácen nebo zcela vynechán pouze při mimořádně nepříznivých klimatických podmínkách a při vzniku smogové inverze. V letních měsících se provoz přizpůsobí tak, aby bylo možné přenést výchovnou činnost dětí do venkovního prostředí v co největším rozsahu.

O pořádání mimořádných školních a mimoškolních akcí mateřská škola informuje v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí písemným upozorněním umístěným na veřejně přístupném místě ve škole. U akcí spojených s mimořádnými finančními výdaji pro zákonné zástupce, je účast dítěte možná jen s jejich souhlasem.

Podmínky pro uvolňování dětí z povinného předškolního vzdělávání a omlouvání jejich neúčasti ve vzdělávání stanovuje ředitelka takto:

 

- pokud je zákonnému zástupci dopředu známá předpokládaná nepřítomnost dítěte v mateřské škole, projedná zákonný zástupce tuto skutečnost osobně, telefonicky či písemně v dostatečném předstihu s učitelkou nebo ředitelkou mateřské školy.

- nepřítomnosti dítěte pro onemocnění nebo úraz oznamují zákonní zástupci bez zbytečného odkladu , včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v MŠ, osobně, písemně nebo prostřednictvím telefonu (telefonicky do 7:30hod.)

- při zjištění nebo důvodném podezření na infekční onemocnění (včetně vší) je zákonný zástupce informován a vyzván k zajištění další zdravotní péče.

- do MŠ patří pouze dítě zcela zdravé, učitelky mají právo nepřijmout do MŠ dítě s nachlazením či jiným infekčním onemocněním – v zájmu zdraví ostatních dětí a zaměstnanců MŠ.

- učitelky mají právo v zájmu ochrany a zachování zdraví ostatních dětí požádat rodiče, aby pro posouzení zdravotního stavu navštívili svého pediatra a donesli doklad o tom, že dítě může být v mateřské škole.

Nemocné dítě nelze v podmínkách mateřské školy izolovat a zajistit mu dlouhodobě klidový

režim.

- podávání léků dítěti v mateřské škole na žádost rodičů nespadá do druhu práce učitele mateřské školy, tudíž učitelky tuto činnost vykonávat nemohou.

- mateřská škola aktuálně oznámí rodičům (na vývěskách v jednotlivých třídách) četnější výskyt dětského onemocnění ve třídách (např. plané neštovice, spálová angína, spála, vši…apod.).

Čl. IV.

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

Zařízení školního stravování, organizace jeho provozu a rozsah služeb školního stravování

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně prostorově umístěné v oddělené části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle Vyhlášky MŠMT č.107/2005 SB., o školním stravování (dále jen vyhláška o školním stravování) a řídí se platnými zásadami zdravé výživy.

Školní jídelna připravuje jídla pro děti přihlášené k dennímu stravování. Jídla budou podávána ve třídách.

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího základního stravovacího režimu:

8.15 – 8.30 hod. - podávání dopolední přesnídávky

9.20 – 9.30 hod. - ovocná svačina

11.15 – 12.30 hod. - oběd

14.00 – 14.15 hod. - podávání odpolední svačiny

V rámci „pitného režimu“ mají děti po dobu svého denního pobytu v mateřské škole k dispozici nápoje (čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje, džusy, voda), které jsou připravovány podle zásad zdravé výživy a se zaměřením na častou obměnu jednotlivých druhů nápojů. Děti používají nápoje v průběhu celého pobytu v mateřské škole v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Odhlašování a přihlašování obědů:

Omlouvání obědů písemně do sešitu v šatně dětí, telefonicky nebo osobně do 7:30 hd.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou rodiče vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů po domluvě od 11,00hod do 11.30 (platí pouze v první den nepřítomnosti). V případě delší neomluvené absence bude poplatek za obědy zrušen následující den.

Čl. V.

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání.

Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v mateřské škole vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce nebo jimi pověřené osoby, až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo jimi pověřené osobě.

K zajištění bezpečnosti dětí při běžném pobytu mimo území mateřské školy stanoví vedoucí učitelka počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

 1. 20 dětí u běžných tříd nebo

 2. 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením

Výjimečně může vedoucí učitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

Při specifických činnostech, např. sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostoru náročném na bezpečnost, bude o bezpečnost dětí pečovat navíc další pedagogický pracovník, ve výjimečných případech jiná zletilá osoba, která je způsobilá k právním úkonům, a která je v pracovním vztahu k mateřské škole.

Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jimi pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

Zásady bezpečnosti při práci s dětmi.

Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa. Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 • přesuny dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích – děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech

 • skupina je zpravidla doprovázena dvěma pedagogickými pracovníky, z nichž jeden je na začátku skupiny a druhý na jejím konci

 • skupina k přesunu využívá především chodníků a levé krajnice vozovky

 • vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce, přecházení vozovky jinde je povoleno pouze dovoluje-li to dopravní provoz a pedagogický doprovod je přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny

 • při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč.

Za snížené viditelnosti používá pedagogický dozor předepsané „zviditelňující“ vesty.

Pobyt dětí v přírodě:

Využívají se pouze známá místa, pedagogičtí pracovníci odstraní všechny nebezpečné věci a překážky

(sklo, hřebíky, plechovky, plechy, ostré velké kameny apod.).

Při hrách se a pohybových aktivitách pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství (na základě bezpečnostního upozornění dětí).

Sportovní činnosti a pohybové aktivity:

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají ve venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda jsou prostory k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného nářadí a náčiní kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost.Pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

Pracovní a výtvarné činnosti:

Při aktivitách, rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné používat nástroje, kterými by se mohly děti zranit, jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají práci as těmito nástroji výhradně pedagogičtí pracovníci školy.

Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí:

Důležitým prvkem ochrany před sociálně- patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku, zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem, schopny pochopit a porozumět dané problematice, seznamování s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video)patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

Čl. VI.

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM ŠKOLY

Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

Při dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

Zaměstnanci i rodiče odkládají osobní věci pouze na místa k tomu určená.

Čl. VII.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Účinnost a platnost školního řádu

Tímto se ruší předchozí znění směrnice ze dne 1. 9. 2022

Tento řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou školy a je účinný od 1. 9. 2023

Změny a dodatky školního řádu

Veškeré dodatky, popřípadě změny tohoto řádu mohou být provedeny pouze písemnou formou a před nabytím jejich účinnosti budou s nimi seznámení všichni zaměstnanci mateřské školy a budou o nich informováni zákonní zástupci dětí.

Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem:

Zákonní zástupci jsou povinni se s ním seznámit prokazatelným způsobem (účast na schůzce s rodiči na začátku školního roku).

Zaměstnanci byli s tímto řádem seznámeni na pedagogické radě 30. 8. 2023.

Platnost školního řádu je na školní rok 2023 – 2024 (1. 9. 2023 – 31. 8. 2024).

Po jednom výtisku školního řádu bude školní řád vyvěšen na nástěnkách ve vestibulu MŠ.

Školní řád vstupuje v platnost 1. 9. 2023

Dne: 30. 8. 2023

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Mgr. Radmila Mikulincová

ředitelka ZŠ a MŠ Březolupy

Vypracovala: Dagmar Zatloukalová
vedoucí učitelka MŠ Březolupy